Hjem - Produkter - Om oss

 

 

  NYHET: Se min FB side vedr. solceller.

 

Hva er bioenergi?

 

Bioenergi er miljøvennlig varme fra våre egne skoger.
Biobrensel fra skog –og kulturlandskap kan gi store mengder energi og stanser gjengroing av landskapet, uten at CO 2 utslipp øker. Olje er en ikke fornybar ressurs. Reservene vil ta slutt.

FNs klimapell la i februar 2005 frem sin mest alarmerende rapport til nå. Her dokumenteres behovet for dramatiske nedskjæringer av industri landas utslipp av klimagasser for å få redusert den globale oppvarminga. Det betyr at store deler av det oljeindustrielle kompleks må erstattes av nye løsninger og nye typer drivstoff. Ei gigantisk oppgave.

Bioenergi er en felles betegnelse på alt fra ved, flis og halm til planteoljer, sprit og husdyrgjødsel. Bioenergi dekker nå 20 % av svenskenes energiforbruk og 25% av finnenes. I Norge dekkes bare 6%. Så kan man spørre seg, hvorfor så liten andel i vårt skogrike Norge? Vi har nok skog til å tre doble denne produksjonen.

Bioenergi er verdens viktigste fornybare energikilde. Hele 80% av vår totale energibruk er imidlertid basert på ikke fornybar energi i form av olje, kull og gass.

Noen eksempler på fordeling av energiforbruk på verdens basis med

kWh pr. innbygger/år

Etiopia  23
Danmark  7500
Sverige  9800
USA  13000
Canada  21000
Norge (verstingen)  23000

Til oppvarming trengs ikke høyverdi energi som strøm. Bruk av biobrensel vil være mer fornuftig.

 

Er du interessert i et alternativ til olje eller strøm som energibærere så bør du ta kontakt. Kan sikkert hjelpe deg med et anlegg som er rimeligere i bruk enn de mer tradisjonelle enegibærerne som strøm, olje og parafin.

Se siste side Om oss, for kontakt.

 

                         

       

        En fin høstdag ved Hemnessjøen.

      Legg merke til det grønne beltet ned mot vannet. Vi bønder

      ønsker å verne om Haldensvassdraget. På denne måten kan

      vi hindre avrenning fra matjorda vår.

          

 

 Sola - opphavet til alt liv på jorden.

  Sammen med vann og skog blir dette en helhet.

                      

                    

     

      -----------------------------------------------------------------

                                                                    

 

  Netto utslipp av CO2 ved forbrenning av biomasse blir     regnet for å være årsaken er at karbon i plantematerialet, som ved forbrenning danner CO2 blir tilbakeført gjennom fotosyntesen. Karbon i biomasse inngår ved forbrenning i et kretsløp, slik at netto utslipp blir 0. Hvis vi lot være å ta ut biomasse fra voksestedet, ville den på sikt råtne og danne tilsvarende mengder av CO2.

(Ref. "BIOENERGI, miljø, teknikk og marked)